Menu Close

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 1

1. Ιδρύεται Επιστημονικός Σύνδεσμος, ως συλλογικό όργανο των Κυπρίων διπλωματούχων Γεωλόγων, Μεταλλειολόγων και άλλων συναφών ειδικοτήτων με την επωνυμία “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ”.

2. Έδρα του συνδέσμου ορίζεται η Λευκωσία.

Άρθρο 2

Σκοποί του Συνδέσμου θα είναι:

1. Η Επιστημονική εξύψωση και νομική επαγγελματική κατοχύρωση των μελών του.

2. Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, αλληλεγγύης και επαγγελματικής δεοντολογίας μεταξύ των μελών του.

3. Η συμβολή στην επιστημονική έρευνα και πλήρη γνώση του κυπριακού χώρου από γεωλογικής και μεταλλευτικής άποψης και η προαγωγή όλων των συναφών επιστημών.

4. Η συμβολή του Συνδέσμου και των μελών του στην οικονομική ανάπτυξη και γενικότερα στην ευημερία του τόπου.

5. Η διαφύλαξη του επιστημονικού, επαγγελματικού και κοινωνικού κύρους των μελών του.

6. Η επιδίωξη οποιουδήποτε άλλου σχετικού με τους πιο πάνω σκοπούς.

7. Να καλλιεργεί και εξασφαλίζει αμοιβαίες σχέσεις με παρόμοια ιδρύματα στην Κύπρο ή σε άλλες χώρες.

8. Να ιδρύει, δημιουργεί και διατηρεί βιβλιοθήκη, επιστημονικές συλλογές και μουσεία σχετιζόμενα με τους πιο πάνω αναφερόμενους σκοπούς.

9. Να παρέχει διευκολύνσεις μέσω κοινωνικών συναναστροφών μεταξύ μελών του Συνδέσμου και των φίλων του.

10. Να υιοθετεί τέτοια μέσα για την γνωστοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου, τα οποία θα θεωρηθούν αναγκαία και ιδιαίτερα τη δημοσίευση στον Τύπο εγκυκλίων, τη δημοσίευση βιβλίων και περιοδικών τη συμμετοχή σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα και οποιαδήποτε άλλα μέσα.

11. Να εγκαθιδρύει και να διατηρεί τέτοια γραφεία και υποστατικά και αντιπροσωπείες οπουδήποτε είναι αναγκαίο για την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου και για την διευκόλυνση των μελών του.

12. Να κάμνει τέτοια έργα ή πράξεις στην Κύπρο ή στο εξωτερικό τα οποία θα προωθούν και προάγουν τα συμφέροντα των Μελών ή του Συνδέσμου.

13. Να πωλεί ή εκμισθώνει ή άλλως να εμπορεύεται κινητή ή ακίνητη περιουσία.

14. Η απόκτηση γραφείων, εντευκτηρίων ή άλλων υποστατικών που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συνδέσμου.

15. Να δανείζεται ή να εξασφαλίζει χρήματα για τους σκοπούς του Συνδέσμου με τέτοιους όρους και με τέτοιαν ασφάλειαν η οποία θα θεωρηθεί κατάλληλη.

16. Να συνδέεται ομοσπονδιακά, να συνεργάζεται στην Κύπρο ή στο εξωτερικό με άλλες εταιρείες ή οργανισμούς ή συνδέσμους που έχουν παρόμοιους σκοπούς.

17. Να συνεισφέρει χρήματα για φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους κοινωφελείς σκοπούς που θεωρούνται ότι είναι προς όφελος του Συνδέσμου ή των Μελών του.

18. Να πράττει οποιαδήποτε άλλα έργα τα οποία θα αποσκοπούν στην επίτευξη των πιο πάνω σκοπών.

19. Τα εισοδήματα και η περιουσία του Συνδέσμου, οποθενδήποτε προέρχονται θα χρησιμοποιούνται για την προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου και τους άλλους πιο πάνω σκοπούς.

20. Να συμμετέχει και δίδει τη γνώμη του σε θέματα που αφορούν τους σκοπούς των πιο πάνω παραγράφων στα αρμόδια Κυβερνητικά, δημοτικά ή άλλα σώματα.

21. Ο Σύνδεσμος θα παραμείνει έξω από κάθε κομματική, θρησκευτική ή οικονομική σκοπιμότητα.

22. Να προκηρύσσει βραβεία για τη σύνταξη ειδικών επιστημονικών μελετών, τη διοργάνωση διαλέξεων, εκδρομών, επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων σεμιναρίων κ. λ. π. και τη σύμπραξη και συνεργασία με άλλους συνδέσμους της Κύπρου.

23. Να απονέμει τιμητικές διακρίσεις σε άτομα τα οποία έχουν προσφέρει και βοηθήσει στους σκοπούς του Συνδέσμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 3

Πόροι του Συνδέσμου είναι:

1. Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών.

2. Οι συνδρομές των μελών.

3. Οι εισπράξεις από τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου.

4. Η δανειοδότηση ή εξασφάλιση χρημάτων για τους σκοπούς του Συνδέσμου.

5. Οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση ή οποιασδήποτε μορφής πρόσθετη εισφορά των μελών και κάθε άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου και οργανισμού, νοουμένου ότι μια τέτοια οικονομική ενίσχυση δεν θα είναι σε βάρος της ανεξαρτησίας του Συνδέσμου.

6. Όλες οι συνδρομές και δωρεές θα πληρώνονται στον Ταμία που θα εκδίδει τη σχετική απόδειξη. Όλα τα χρήματα θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό στην τράπεζα και θα χρησιμοποιούνται για τις διάφορες ανάγκες του Συνδέσμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΛΗ Α.   ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΙΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ

Άρθρο 4

1. Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα, έκτακτα και σπουδαστές.

2. Τακτικά μέλη του Συνδέσμου εγγράφονται πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σύζυγοι πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο ή Έλληνες υπήκοοι που έχουν τη διαμονή τους στην Κύπρο και είναι διπλωματούχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου ή άλλου ισοδύναμου Ιδρύματος σε οποιονδήποτε κλάδο της Γεωλογίας, Μεταλλειολογίας και άλλων συναφών επιστημών (Γεωφυσική, Γεωχημεία, Παλαιοντολογία, Υδρογεωλογία, Μεταλλουργία κ. λ. π.). Τα τακτικά μέλη μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, αποτελούν απαρτία, έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και το δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα διοικητικά όργανα του Συνδέσμου.

3. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που προσφέρουν σοβαρή υπηρεσία προς το Σύνδεσμο ή συμβάλλουν γενικά στην εξύψωση της τεχνολογίας και της επιστήμης.

4. Έκτακτα μέλη εγγράφονται:

(α) οι κάτοχοι μεταγυμνασιακού διπλώματος σε συναφή ειδικότητα, που δεν μπορούν να εγγραφούν ως τακτικά,

(β) όσοι έχουν μακροχρόνια πείρα σε γεωλογικές και μεταλλευτικές εργασίες και που προτείνονται από δύο τακτικά μέλη και

(γ) οι αλλοδαποί διπλωματούχοι.

5. Σπουδαστές μέλη εγγράφονται οι Κύπριοι και Έλληνες υπήκοοι που κατοικούν στην Κύπρο και είναι φοιτητές της Γεωλογίας, Μεταλλειολογίας και άλλων συναφών Επιστημών.

Άρθρο 5

1. Για να εγγραφεί κάποιος ως τακτικό μέλος του Συνδέσμου πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία να ζητά την εγγραφή του στο μητρώο των μελών.

2. Η αίτηση, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία της ταυτότητας του αιτητού, θα συνοδεύεται με αντίγραφο του τίτλου που κατέχει και δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και ότι υποχρεούται στην τακτική καταβολή των συνδρομών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μελετά την αίτηση και εφόσον την κρίνει αποδεκτή, με απόφαση του εγκρίνει την εγγραφή του αιτητή στο μητρώο των μελών και κατατάσσει το μέλος σένα από τους δύο βασικούς κλάδους (δηλ. των Γεωλόγων ή των Μεταλλειολόγων) του Συνδέσμου, ή απορρίπτει την αίτηση.

4. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση, τότε ο αιτητής μπορεί να προσφύγει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, της οποίας η απόφαση για αποδοχή ή όχι του αιτητή είναι οριστική και τελεσίδικη.

5. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται τόσο για τα έκτακτα όσο και για τους σπουδαστές μέλη, με μόνη διαφορά ότι στην περίπτωση των έκτακτων μελών κριτήριο για την εξέταση της αίτησης είναι τα στοιχεία για τη μακροχρόνια πείρα στο γεωλογικό ή μεταλλευτικό τομέα, που θα υποβάλλονται από τον αιτητή και θα πιστοποιούνται από τα δύο τακτικά μέλη που υποστηρίζουν την αίτηση.

Άρθρο 6

1. Οποιοδήποτε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε το θελήσει, αφού γνωστοποιήσει τούτο με έγγραφη δήλωση του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαγράφει από το μητρώο τα μέλη που πεθαίνουν ή αποχωρούν.

3. Η αποβολή μέλους από το Σύνδεσμο γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις εξής περιπτώσεις :

(α) Για όσους προβαίνουν σε πράξεις αντίθετες με το καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς και το συμφέρον του Συνδέσμου.

(β) Για όσους καταδικάσθηκαν για κακούργημα.

(γ) Για όσους καθυστερούν αδικαιολόγητα και περισσότερο από δύο χρόνια στην εκπλήρωση οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το Σύνδεσμο. Σε τέτοια περίπτωση η απώλεια της ιδιότητας του μέλους είναι αυτόματη, παραμένει δε υπεύθυνο για το ποσό των συνδρομών που όφειλε κατά την ημερομηνία της διαγραφής του.

4. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να διαγραφεί ή αποβληθεί από το Σύνδεσμο αν μετά από πρόταση στη Γενική Συνέλευση συμφωνήσει ή πλειοψηφία των 4/5 των παρευρισκομένων με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν θα είναι μικρότερη του 50% του συνόλου των μελών του Συνδέσμου που είναι οικονομικά εντάξει και δικαιούνται να ψηφίσουν.

5. Κάθε απόφαση για αποβολή μέλους μπορεί να προσβληθεί στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, της οποίας η απόφαση θα είναι οριστική και τελεσίδικη.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 7

1. Τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου οφείλουν :

(α) Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου και να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

(β) Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Διοικητικών Οργάνων του Συνδέσμου.

(γ) Να καταβάλλουν, εκτός από το δικαίωμα εγγραφής τους και την ετήσια συνδρομή τους τακτικά στον Ταμία του Συνδέσμου. Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 8

1. Όλα τα μέλη του Συνδέσμου έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις, να λαμβάνουν το λόγο και να εκφέρουν τις απόψεις τους για κάθε θέμα και να συμμετέχουν σε γιορτές, εκδρομές και οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις που θα διοργανώνονται.

2. Όλα τα τακτικά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα, έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, το δικαίωμα να επιθεωρούν τα βιβλία, τα πρακτικά και γενικά όλα τα έγγραφα του Συνδέσμου μετά από γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και αφού υπάρχει ειδικός προς τούτο λόγος.

3. Το δικαίωμα ψήφου για αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης όπως επίσης και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι περιορίζεται όταν τακτικά μέλη μόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ´

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Άρθρο 9

Όργανα του Συνδέσμου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση η οποία αποτελεί το κυρίαρχο σώμα του Συνδέσμου

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Η Εφορευτική Επιτροπή

δ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Άρθρο 10

α) Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου συνέρχεται στη Λευκωσία, μία φορά το χρόνο, μέσα στο μήνα Μάρτιο.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώνει με γραπτή ειδοποίηση τα Μέλη του Συνδέσμου για την ημερομηνία, ώρα και ακριβή τόπο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως και για την ημερήσια διάταξη θεμάτων της τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της. Τέτοια ειδοποίηση θα δημοσιεύεται στο ημερήσιο τύπο.

Άρθρο 11

Όλα τα Τακτικά Μέλη που παρευρίσκονται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν το δικαίωμα να συζητούν, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται όπως καθορίζεται πιο κάτω.

1. Κάθε τακτικό μέλος έχει μία ψήφο.

2. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να παρευρεθεί αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσια εκπροσώπηση του από άλλο μέλος. Ένα μέλος δεν μπορεί να εκπροσωπήσει περισσότερα από δύο άλλα μέλη.

3. Για να εξασκήσει τα δικαιώματα του κάθε μέλος θα πρέπει να έχει εξοφλημένες τις συνδρομές του μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Η εξόφληση των συνδρομών μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12

Αντικείμενο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι:

(α) Η λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα.

(β) Η έγκριση του απολογισμού εξόδων του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής (αποφασίζοντας ταυτόχρονα και για την απαλλαγή τους από την ευθύνη).

(γ) Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (σε περίπτωση αρχαιρεσιών).

(δ) Διάφορα θέματα που απορρέουν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

(ε) Οποιονδήποτε θέμα υποβλήθηκε γραπτά στο Διοικητικό Συμβούλιο για συζήτηση από οποιονδήποτε μέλος μέχρι και το τέλος Ιανουαρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 13

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά από τα τακτικά μέλη που δικαιούνται να παρευρίσκονται και να εξασκούν τα δικαιώματα τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η συνέλευση αναβάλλεται και συγκαλείται δεύτερη μετά από μισή ώρα, με τα ίδια ακριβώς θέματα και αυτή θα θεωρείται ότι είναι απαρτία με οσαδήποτε μέλη παρευρεθούν.

Άρθρο 14

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την οποία διεξάγονται αρχαιρεσίες, προεδρεύετε από Πρόεδρο που εκλέγεται με πλειοψηφία για τον σκοπό αυτό.

Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία διεξάγονται αρχαιρεσίες, κρατεί Γραμματέας που εκλέγεται με πλειοψηφία για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 15

Οι αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία. Αν οποιονδήποτε μέλος το επιθυμεί η ψηφοφορία θα είναι μυστική. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Άρθρο 16

1. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από απόφαση του ή μετά από αίτηση του ενός τρίτου των τακτικών μελών στην οποία θα αναγράφεται και το θέμα για το οποίο ζητείται η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Όταν υποβληθεί μία τέτοια αίτηση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση το αργότερο σε τριάντα μέρες από της υποβολής της αίτησης.

2. Μεταξύ των θεμάτων που μπορούν να απασχοληθούν μία Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι και η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων. Για τροποποίηση σκοπού του Συνδέσμου απαιτείται η συναίνεση των 3/4 των τακτικών μελών.

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και εκλέγεται για δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση. Μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο η Συνέλευση εκλέγει τρία αναπληρωματικά μέλη. Αυτός που θα πάρει τους πιο πολλούς ψήφους ή ο γηραιότερος, σε περίπτωση ισοψηφίας, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε επτά μέρες (7) από την ημέρα της εκλογής του, για να καταρτισθεί σε σώμα με Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Βοηθό Γραμματέα, Ταμία, Βοηθό Ταμία και Σύμβουλο.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κατά τρόπο ώστε αμφότεροι οι βασικοί κλάδοι του Συνδέσμου (δηλ. οι Γεωλόγοι και οι Μεταλλειολόγοι) να δύνανται να αντιπροσωπεύονται από δύο τουλάχιστον αντιπροσώπους για να διασφαλίζεται μια ελάχιστη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που ως Πρόεδρος εκλεγεί Γεωλόγος, ο Αντιπρόεδρος επιβάλλεται να είναι Μεταλλειολόγος και αντίστροφα νοουμένου ότι στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν και οι δύο κλάδοι.

Το αξίωμα του Προέδρου δεν μπορεί να αναληφθεί από το ίδιο μέλος του Συνδέσμου για περισσότερες από δύο συνεχείς θητείες.

Το αξίωμα του Προέδρου δεν μπορεί να αναληφθεί από το ίδιο μέλος του Συνδέσμου για περισσότερες από δύο συνεχείς θητείες.

Άρθρο 18

Ο Πρόεδρος προΐσταται των εκδηλώσεων του Συνδέσμου και εκπροσωπεί το Σύνδεσμο στις δημόσιες τελετές και εκδηλώσεις. Αντιπροσωπεύει το Σύνδεσμο δικαστικώς και εξωδίκως και γενικά σε κάθε δημόσια Αρχή. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, φροντίζει για την τήρηση και εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, επιμελείται την έκδοση των πεπραγμένων της θητείας του, υπογράφει κάθε έγγραφο του Συνδέσμου και συνυπογράφει με τον Ταμία οποιεσδήποτε επιταγές. Έχει τη νικώσα ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Προεδρεύει σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις εκτός από τις Συνελεύσεις στις οποίες διεξάγονται αρχαιρεσίες.

Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στις πιο πάνω αρμοδιότητες του και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του.

Ο Γραμματέας φυλάττει τη σφραγίδα και τα αρχεία του Συνδέσμου, τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, κρατά πρακτικά των συνεδριάσεων και Συνελεύσεων, πραγματοποιεί τις εγγραφές των μελών και διενεργεί την αλληλογραφία του Συνδέσμου. Στην αρχή κάθε συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τα πρακτικά, τα οποία εγκρίνονται και συνυπογράφονται απ’ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ταμίας κρατά τα οικονομικά βιβλία και το ταμείο του Συνδέσμου, τηρεί αποδείξεις εσόδων, έχει την ευθύνη για την ακριβή τήρηση των βιβλίων του ταμείου και την κανονική λειτουργία του και προβαίνει, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με εντολή του Προέδρου, σε εισπράξεις και πληρωμές.

Ο Βοηθός Γραμματέας βοηθά τον Γραμματέα και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

Ο Βοηθός Ταμίας βοηθά τον Ταμία και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

Ο Σύμβουλος βοηθά όλα τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρώνει οποιοδήποτε από αυτά σε περίπτωση απουσιών ή κωλυμάτων, κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου.

‘Άρθρο 19

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν τουλάχιστο τέσσερα από τα μέλη του είναι παρόντα. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδρίες του αποφασίζει πάντοτε με πλειοψηφία των παρόντων μελών του.

Άρθρο 20

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατευθύνει τη δράση του Συνδέσμου, προωθεί και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου και γενικά διοικεί, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα και έκτακτα όποτε παρουσιασθεί ανάγκη, με πρόσκληση του Προέδρου ή μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

Αν κατά τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου χηρεύσουν περισσότερες από τρεις θέσεις, τότε απαιτείται η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα της χήρευσης της τέταρτης θέσης, για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα συμπληρώνει τη θητεία του προηγουμένου Διοικητικού Συμβουλίου. Τούτο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μικρότερο από έξη μήνες.

Σε περίπτωση που οι θέσεις που χηρεύουν είναι τρεις ή λιγότερες, τότε καταλαμβάνονται από τους επιλαχόντες κατά τις αρχαιρεσίες για εκλογή του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

‘Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του για περισσότερους από τρεις μήνες, τότε το μέλος αυτό αντικαθίσταται από τον κατά σειρά επιλαχόντα.

Άρθρο 23

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε μέλος του όπως αυτό υπογράφει συγκεκριμένα έγγραφα ή εκπροσωπήσει το Σύνδεσμο σε οποιεσδήποτε εκδηλώσεις.

Εφορευτική επιτροπή

Άρθρο 24

Στη Γενική Συνέλευση για διεξαγωγή αρχαιρεσιών εκλέγεται Πρόεδρος και Γραμματέας της Συνέλευσης.· Μετά τη λογοδοσία του Προέδρου του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δέχεται τις υποψηφιότητες που πρέπει να υποστηρίζονται από δύο μέλη και προβαίνει στην εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 25

Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει για να διενεργηθούν οι αρχαιρεσίες για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτική Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού με βάση τα μητρώα των μελών και αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση που θα προκύψει ή που θα υποβληθεί.

Άρθρο26

Η ψηφοφορία για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται μυστικά, με ειδικά σφραγισμένα ψηφοδέλτια. Η προτίμηση των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο γίνεται με την αναγραφή του ονόματος τους. Οι προτιμήσεις δεν μπορούν να είναι περισσότερες από επτά (7) στην περίπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου και περισσότερες από τρεις (3) στην περίπτωση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι ψηφοφόροι τοποθετούν τα ψηφοδέλτια μέσα σε φάκελο, που χορηγεί η Εφορευτική Επιτροπή, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Συνδέσμου. Κατάσταση εκείνων που ψηφίζουν κρατείται από την Εφορευτική Επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην διαλογή των ψήφων, γράφοντας σε πίνακα τους σταυρούς προτίμησης των υποψηφίων. Η διαλογή των ψήφων για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται αφού κατ’ αρχή εκλεγούν οι δύο πλειοψηφήσαντες εκάστου βασικού κλάδου. Μετά τη διαλογή γίνεται η ανακήρυξη των επιτυχόντων υποψηφίων με σειρά επιτυχίας. Καθορίζεται και η σειρά των επιλαχόντων που θεωρούνται σαν αναπληρωματικοί. Αντίγραφο του πρακτικού τούτου παραδίδεται σε εκείνο τον υποψήφιο που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας στο γηραιότερο.

Σε περίπτωση υποβολής επτά μόνο υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, δεν διεξάγεται ψηφοφορία θα πρέπει όμως να προταθούν και ανακηρυχθούν από τη Γενική Συνέλευση οι τρεις (3) επιλαχόντες. θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία σε περιπτώσεις που οι υποψηφιότητες για την ανάδειξη Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι μόνο τρεις (3).

Στην περίπτωση όπου από ένα από τους δύο βασικούς κλάδους του Συνδέσμου έχει υποβληθεί μια ή καμία υποψηφιότητα, οι αρχαιρεσίες θεωρούνται έγκυρες και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συμπληρώνεται από τους πλειοψηφήσαντες του άλλου κλάδου.

Αφού συμπληρωθεί η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι τρεις επιλαχόντες που θεωρούνται σαν αναπληρωματικοί με απόλυτη σειρά επιτυχίας. Εξυπακούεται ότι αν στους μη επιτυχόντες για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίους, περιλαμβάνονται υποψήφιοι και από τους δύο βασικούς κλάδους τότε στους επιλαχόντες θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένας υποψήφιος εκάστου βασικού κλάδου και ο οποίος θα είναι ο συγκεντρώσας τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους υπόλοιπους υποψηφίους του κλάδου του.

Αντίγραφο του πρακτικού αρχαιρεσιών παραδίδεται στο απόλυτο πλειοψηφήσαντα υποψήφιο. Γίνεται ξεκάθαρο ότι σε περίπτωση που σ’ οποιανδήποτε επιλογή υπάρξει ισοψηφία τότε επιλέγεται ο γηραιότερος.

Άρθρο 27

Όλο το εκλογικό υλικό, δηλαδή η κατάσταση αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η κατάσταση εκείνων που ψήφισαν, το πρακτικό της ψηφοφορίας και της ανακήρυξης των επιτυχόντων, ο πίνακας της διαλογής και τυχόν ενστάσεις μαζί με τις αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής πάνω σ’ αυτές, παραδίδονται στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρεί, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα παραδώσει μαζί με όλο το αρχείο του Συνδέσμου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 28

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα της εκλογής του και λήγει την ημέρα εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που αποχωρεί παραδίδει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο τη σφραγίδα, τα βιβλία, το αρχείο, τα ταμεία και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου. Για την παράδοση και παραλαβή γίνεται ειδικό πρακτικό που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται από το Σύνδεσμο. Αντίγραφο του πρακτικού δικαιούται να πάρει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρεί.

Εξελεγκτική επιτροπή

Άρθρο 29

Η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συνδέσμου αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται, στην ίδια Γενική Συνέλευση που εκλέγεται το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου, που έχουν δικαίωμα εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με βάση την πλειοψηφία και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι βασικοί κλάδοι του Συνδέσμου. Η Επιτροπή αυτή ελέγχει οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, τις υπηρεσίες τούτου και κάθε άλλης Επιτροπής ή Οργάνου του Συνδέσμου. Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλεται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι διετής.

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Άρθρο 30

Για την τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Για την απόφαση της Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού χρειάζεται απαρτία και πλειοψηφία όπως καθορίζεται στο άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 31

(α) Ο Σύνδεσμος διαλύεται μετά από απόφαση των 4/5 του συνόλου των Μελών του που λαμβάνεται σε Γενική Συνέλευση στην οποία παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/2 των ταμειακά εντάξει Μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν.

(β) Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου η κινητή και ακίνητη περιουσία του περιέρχεται σε κοινωφελή ιδρύματα, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Ο Σύνδεσμος έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, που περιφερειακά γράφει την ονομασία του Συνδέσμου και εσωτερικά παρουσιάζει την Κύπρο στην οποία απεικονίζονται δύο γεωλογικά σφυριά χιαστί και παράσταση από αρχαίο αντικείμενο που παρουσιάζει εργάτη να μεταφέρει τάλαντο χαλκού.

Επίσης στο κάτω τμήμα της σφραγίδας αναγράφεται ο αριθμός 1980, που είναι ο χρόνος ίδρυσης του Συνδέσμου.

Άρθρο 33

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται από το Καταστατικό αυτό ή από ερμηνευτικές σημειώσεις που εγκρίνονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση καθώς και από τους ειδικούς κανονισμούς που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, διευθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 34

Το αρχικό καταστατικό με 43 άρθρα το οποίο ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών στις 5 Ιουνίου 1980 είχε τροποποιηθεί από τη Γενική Συνέλευση της 20ης Μαρτίου 1987 και αποτελείτο επίσης από 43 άρθρα.

Το παρόν Καταστατικό που είναι επίσης τροποποίηση του αρχικού, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα και ψηφίσθηκε άρθρο προς άρθρο και ως σύνολο από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών, στις 19 Μαρτίου 1996 και θα ισχύει μετά την έγκριση του από την Αρμόδια Αρχή.